About Panchayat Samiti Gadhinglaj

गडहिंग्लज पंचायत समिती ही तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाचे कार्य करीत आहे. गडहिंग्लज पंचायत समितीचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना डिजिटल इंडियाचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


Read More 

Digital Grampanchayat Project

डिजिटल इंडिया अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामपंचायतींचा विकास होण्यासाठी आम्ही 'डिजिटल ग्राम' संकल्पना राबवली आहे.


Read More

Panchayat Samiti Schemes

पंचायत समिती मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. योजनाविषयक माहितीचा समाजातील प्रगत घटकाबरोबरच समाजातील दुर्बल व शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यास मदत होईल.


Read More 

पंचायत समिती गडहिंग्लज
Menu

Administration

पंचायत समिती अधिकारी :

ग.वि.अ. श्री.एस.ए.वाखार्डे वर्ग १ ९७६६९१०६४४
कक्ष अधिकारी श्री.व्ही.एस.भवारी वर्ग ३ ९९२३८३३८२२
अधिक्षक श्रीम.के.डी.भोईटे वर्ग ३ ९९२१५४४५९९
अधिक्षक श्री.डी.जे.खानविलकर वर्ग ३ ९९२२२७३३८५
वि.अ.सांख्यिकी श्री.आर.एस.गवळी वर्ग ३ ९४२२८०१२३२
वरिष्ठ सहाय्यक श्री.टी.एस.राणे वर्ग ३ ९४२०९६४००६
वरिष्ठ सहाय्यक श्री.व्ही.बी.बोरवडेकर वर्ग ३ ९४२२८०१२३२
वरिष्ठ सहाय्यक श्री.एस.एस.खमलट्टी वर्ग ३ ९६६५४७८९५१
कनिष्ठ सहाय्यक
श्रीम.एम.के.वाघमोडे वर्ग ३ ८०८७२७९४८२
१० कनिष्ठ सहाय्यक श्री.डी.आर.पाटील वर्ग ३ ९९२२८१७१९६
११ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.ए.व्ही.करंबळकर वर्ग ३ ७५८८६२०७३८
१२ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.बी.बी.खाडे वर्ग ३ ९७६४९२२६९०
१३ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.ड.ए.बारदेस्कर वर्ग ३ ९५०३४२७९९६
१४ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.आर.के.जरळी वर्ग ३ ९४२१६०३४७८
१५ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.क.ए.जाधव वर्ग ३ ९९६०९७३१९६
१६ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.के.एस.पाटील वर्ग ३ ८८५६००८१११
१७ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.एस.पी.पोवार वर्ग ३ ९५५२१६४६७१
१८ कनिष्ठ सहाय्यक श्री.ए.ए.कोरवी वर्ग ३ ९५५२८४५०१४
१९ वाहन चालक श्री.व्ही.एस.पाटील वर्ग ३ ८८८८४५९५८९
२० परिचर श्री.एस.एम.कुंभार वर्ग ४ २२५८७४
२१ वाहन चालक श्री.बी.एस.कुंभार वर्ग ४ ९०११७११५१५
२२ परिचर श्रीम.एम.सी.पाटील वर्ग ४ ९७६५७३७११८
२३ परिचर श्री.एन.डी.घाडगे वर्ग ३ ९६०४२४८१८८
२४ परिचर श्रीम.एस.एस.चोले वर्ग ३
२५ वि.अ.पंचायत श्री.व्ही.एन.ढाळे वर्ग ३ ९७३०२७७८०७
२६ वि.अ.पंचायत रिक्त वर्ग ३
२७ सहा.लेखा.अधिकारी रिक्त वर्ग ३
२८ कनि.लेखा.अधि. श्री.पी.आर.रेडेकर वर्ग ३ ९४२१३७००७०
२९ व.सहा.ले श्री.आर.डी.एकल वर्ग ३ ९४४९४७१४७३
३० क.सहा.ले श्री.आर.डी.शिंदे वर्ग ३ ९४०३१०९३९९
३१ शेती अधिकारी श्री.डी.पी.महाले वर्ग ३ ८८०५८३८१००
३२ शेती अधिकारी श्री.डी.ए.शेटे वर्ग ३ ९४२०७७८१०५
३३ वि.अ.शेती श्री.के.एस.गवई वर्ग ३ ९६८९८९७३९०
३४ वि.अ.शेती श्री.ए.बी.मासाळ वर्ग ३ ९८६०८०५६२०
३५ वि.अ.शेती श्री.एस.पी.आपटेभोई वर्ग ३ ९४२११७५४८१
वि.अ.IRDP श्री.के.एन.खटावकर वर्ग ३ ८२७५४४८८८५
३६ हातपंप यांत्रिकी श्री.एम.डी.आरेकर वर्ग ३ ९७६३२३७१७२
३७ मदतनीस श्री.एस.बी.चौगुले वर्ग ३ २२६२६४
३९ पशुधन पर्यवेक्षक सौ.आर.एल.सुतार वर्ग ३ ९८६०३७४५२२
४० पशुधन पर्यवेक्षक श्री.व्ही.एम.पाटील वर्ग ३ ९९२१२२५८३५
४१ पशुधन पर्यवेक्षक श्री.एम.एल.वांद्रे वर्ग ३ ९७३०७८२५८७
४२ पशुधन पर्यवेक्षक श्री.एस.बी.ढेरे वर्ग ३ ९४२११०९४८९
४३ पशुधन पर्यवेक्षक श्री.आर.जे.नायकवडी वर्ग ३ ९०९६३८२९८६
४४ पशुधन पर्यवेक्षक रिक्त वर्ग ३
पशुधन पर्यवेक्षक श्री.आर.एस.धनगर वर्ग ३ ९४५८३०६६५
४५ परिचर श्री.एन.ए.मुल्ला वर्ग ४ ९४२१११२३५४
४६ परिचर श्री.ए.एस.कांबळे वर्ग ४ ९४२३३५८९१४
४७ परिचर श्री.व्ही.व्ही.पाटील वर्ग ४ ९९२२२४२८९८
४८ परिचर श्री.ए.आर.पाथरवट वर्ग ४ ७७४१९२४२१२
४९ व्रणोपचार श्री.व्ही.डी.रेगडे वर्ग ४ ८००७०९७५६८
५० परिचर श्री.डी.जी.रगडे वर्ग ४ ९९७०८७६१८४
५१ परिचर श्री.बी.एस.अगसगी वर्ग ४ ८८८८१८७२४५
५२ परिचर श्री.एस.एस.सुतार वर्ग ४ ९८२२२७०४१३
५३ परिचर श्री.एस.के.बरगे वर्ग ४ ७८७५१६९१०१
५४ परिचर श्री.एस.वाय.गायकवाड वर्ग ४ ७०८३७४३२६५
५५ परिचर श्री.एस.एन.पोवार वर्ग ४ ८६९८२५९८१७
५६ परिचर श्री.व्ही.बी.थैल वर्ग ४ ९४०५४०२३७०
५७ परिचर श्री.एस.बी.भालचीम वर्ग ४ ९१५८७६८०९७